الک و غربال

اﻟﮏ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮري ﺳﯿﻤﯽ ﺑﺎفته ﺷﺪه ﺑﺮاي دانه ﺑﻨﺪي ذرات ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ، ﻣﻮرد استفاده قرار میگیرند. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دست آمده از دو الک آزمایشگاهی همسان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ مشابه یکدیگر نباشند و اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺠﺎز اﻧﺤﺮاف در اﻧﺪازه اﺑﻌﺎد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﻟﮏ اﺳﺖ.  اﯾﻦ ﻧﻮع اﻟﮏ ها ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دانه  ﺑﻨﺪي ذرات  ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻮدر و رﻧﮓ، آزمایشگاهﻫﺎي ﻣﻮاد و مصالح ساختمان، داروسازی، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺴﯿﺎري از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ داﻧﻪ بندی ذرات ﯾﮏ ﻣﺎده سروکار دارند، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

فهرست