مشاوره در پیاده سازی استانداردها

تماس با کارشناسان بخش مشاوره: 09106166803

مراحل پیاده سازی استاندارد (مشاوره و آموزش) تا اخذ گواهینامه(ممیزی) چیست؟

مراحل پیاده سازی و اخذ گواهینامه استاندارد های مدیریتی در یک شرکت بطور معمول شامل ایتم های زیر می باشد:

 • انتخاب سازمان مشاور توسط شرکت متقاضی
  استاندارد
 • انجام فرآیند آنالیز فاصله یابی (Gap Analysis) توسط مشاور
 • ارائه برنامه زمانبندی اجرای پروژه متناسب با الزامات استاندارد، نیازهای خاص مشتری و نتایج آنالیز فاصله یابی
 • برنامه ریزی جهت برگزاری آموزش های مرتبط با سیستم مدیریتی در حال استقرار
 • برگزاری آموزش های مورد نیاز و برنامه ریزی شده در حین کار و بصورت گروهی
 • به موازت بند ۵، اقدام به طراحی سیستم می شود. این بخش شامل تهیه خط مشی، شناسایی و تدوین اهداف، شناسایی و تدوین فرآیندها، تدوین روش های اجرایی الزامی و مورد نیاز سازمان، تدوین دستورالعمل ها و فرم ها می شود. این بخش با همکاری کامل مشاور صورت می گیرد
 • برگزاری آموزش های موردی برای اجرای مدارک تدوین شده و نهایتاً اجرای آنها
 • اجرای فعالیتهای کاری سازمان متناسب با مدارک تدوین شده توسط کارکنان سازمان و نظارت بر اجرای صحیح مدارک توسط مشاور
 • تشکیل جلسه بازنگری مدیریت و حضور مشاور در این جلسه
 • انجام حداقل یک دوره ممیزی داخلی توسط افراد ذیصلاح و آموزش دیده مستقل.
 • تهیه برنامه  برای رفع کامل عدم انطباق ها و کلیه فرصت های قابل بهبود با همکاری مشاور
 • نظارت بر اثربخش بودن اقدامات صورت گرفته برای رفع عدم انطباق های ممیزی داخلی
 • مشاوره در انتخاب شرکت صدور گواهینامه و معرفی این سازمانها به شرکت متقاضی توسط مشاور
 • عقد قرارداد با یکی از موسسات صدور گواهینامه توسط شرکت متقاضی
 • هماهنگی جهت حضور شرکت صدور گواهینامه برای انجام ممیزی مرحله اول توسط شرکت متقاضی و ارسال مدارک اصلی سازمان برای انجام بررسی مستندات (Document Review)
 • برگزاری جلسه ممیزی مرحله اول توسط موسسه صدور گواهینامه با حضور مشاور
 • اخذ کلیه نظرات ممیز(ین) شرکت صدور گواهینامه و برنامه ریزی برای رفع و یا بهبود آنها توسط مشاور
 • اقدام برای رفع عدم تطابق و یا فرصت های بهبود ارائه شده و اطمینان از اثربخشی آن توسط مشاور
 • هماهنگی جهت حضور شرکت صدور گواهینامه برای انجام ممیزی مرحله دوم توسط شرکت متقاضی
 • برگزاری جلسه ممیزی مرحله دوم توسط موسسه صدور گواهینامه با حضور مشاور
 • اخذ کلیه نظرات ممیز(ین) شرکت صدور گواهینامه و برنامه ریزی برای رفع و یا بهبود آنها توسط مشاور
 • اقدام برای رفع عدم تطابق و یا فرصت های بهبود ارائه شده و اطمینان از اثربخشی آن توسط مشاور
 • تهیه و ارسال شواهد رفع عدم انطباق به شرکت صدور گواهینامه توسط شرکت متقاضی و با همکاری مشاور
 • اخذ توصیه نامه  و لوگوی مربوطه از شرکت صدور گواهینامه
 • اخذ گواهینامه اصلی شرکت
مشاوره در نگهداری آزمایشگاه
مشاوره مدیر عامل
مشاوره و اخذ مجوز دانش بنیان
استاندارد ISO/IEC 17025
ایزو 9001
استاندارد ایزو GLP
مشاوره در بازاریابی و فروش
فهرست