ایمنی در آزمایشگاه

هدف از دوره: ایمنی و سلامت کارکنان در آزمایشگاه

مخاطبان دوره: کلیه کارکنان آزمایشگاه

مدت دوره: 6 ساعت

مزایای دوره: آگاهی از نحوه فعالیت سالم در آزمایشگاه و تماس با مواد شیمیایی خطرناک

آزمایشگاه

فهرست