ظروف حجمی

ﻇﺮوف ﺣﺠﻤﯽ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي حجم  و ﯾﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت کلی ﻇﺮوف ﺣﺠﻤﯽ ﺑﻪ 3 دﺳﺘﻪ ﻇﺮوف ﺣﺠﻤﯽ  ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ (شیشه ای ،ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﻓﻠﺰی) و ﻇﺮوف ﺣﺠﻤﯽ ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻇﺮوف ﺣﺠﻤﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎي ﺣﺠﻤﯽ تقسیمﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ. روش ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ ﺣﺠﻢ ﻇﺮوف از ﻃﺮﯾﻖ وزن سنجی یا ﮔﺮاوﯾﻤﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮم به دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ می شود.

  

فهرست