کالیبراسیون جرم

جرم ساده ترین و مستقیم ترین برداشت هر انسان از پدیده های مادی در طبیعت می باشد و به عنوان یکی از کمیت های قابل اندازه گیری می باشدکه هویت اصلی تمام پدیده های مادی، کالاها و یا محصولات را تشکیل می دهد.

اندازه گیری جرم از اهمیت زیادی برخوردار است که عباتند از:

1- مقدار جرم مشخص شد از ماده ایی ممکن است در ویژگی های کالا یا محصول نهایی حائز اهمیت باشد.

2- جرم بعضی از اجسام به عنوان یک مفهوم اقتصادی در نظر گرفته می شود و اندازه گیری صحیح آن بسیار اهمیت دارد.

3- جرم از جمله کمیت هایی از ماده محسوب می شود که در داد و ستد عمومی مردم از آن استفاده می کنند.

فهرست