کالیبراسیون طول و زاویه

کالیبراسیون طول و زاویه : کمیت طول مقایسه فاصله بین دو نقطه است و زاویه به عنوان یک کمیت مکمل طول باعث ایجاد فواصل دوبعدی و سه بعدی می شود. اندازه گیری صحیح روشی است که به کمک آن می توان عملیات انجام شده را اثر بخش تلقی کرد و می توان گفت کالیبراسیون نیز اثربخش بوده است.مخصوصا در مبحث زاویه، به این دلیل که در اغلب موارد گرفتن جواب بر محاسبه مبتنی است، استفاده و اندازه گیری با این وسایل نتایج رضایت بخشی را حاصل می نماید. در واقع کمیت های طو‌ل و زاویه به عنوان کمیت های اثرگذار در کنترل کیفیت می باشند و از این رو تمرکز بر این کمیت ها نتیجه خوبی را در سطح کار به همراه خواهد داشت.

از انواع وسایل اندازه گیری طو‌ل و زاویه می توان کولیس، میکرومتر، اندیکاتور ضخامت، خط کش فولادی، متر نواری، فیلر، نقاله، گونیا و… را نام برد.

کالیبراسیون طول و زاویه

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان مجموعه تماس حاصل فرمایید.

فهرست