کالیبراسیون محیط های دمایی

برای اجرای آزمون در رشته های مختلف مانند شیمی،زیست شناسی،فیزیک و مهندسی کشاورزی و….از محیط های دمایی سرد و گرم استفاده می شود. در واقع محیط های دمایی سرد و گرم دستگاه هایی هستند که به عنوان محیط های مناسب جهت آزمون های مختلف در دمای مثبت و یا منفی استفاده می شوند.کارایی محیط های دمایی تنها با نشان دهی دما تعیین نمی شود. اختلاف دما در مدت زمان معین و نیز اختلاف دما در مکان های داخلی دستگاه از عوامل مهم در تعیین کارایی دستگاه ها به شمار می روند. بنابراین اندازه گیری دمای درست با این محیط ها به کاربر اطمینان خواهد داد که نتیجه مورد نظر صحیح می باشد.

فهرست