دوره آموزشی کنترل و تضمین کیفیت

هدف از دوره:
به کارگیری روزافزون سیستم های مدیریت عموما باعث افزایش نیاز به حصول اطمینان از این امر شده است که آزمایشگاه هایی که بخشی از یک سازمان بزرگترند یا خدمات دیگری هم ارائه می نمایند، توانایی اجرای سیستم مدیریت کیفیتی را دارند که با استاندارد ایران ایزو 9001 و نیز با استاندارد ایزو 17025 منطبق است.

آزمایشگاه باید برای پایش اعتبار آزمون ها و کالیبراسیون هایی که انجام آنها را بر عهده دارد، روش های اجرایی کنترل کیفیت داشته باشد. داده های به دست آمده باید به نحوی ثبت شوند که روند آنها قابل تشخیص باشد و هرگاه عملی باشد باید فنون آماری در مورد بررسی نتایج به کار رود. این پایش باید طرح ریزی و بازنگری شود و می تواند موارد زیر را در بر گیرد اما منحصر به آنها نخواهد بود:

الف) استفاده مرتب از مواد مرجع گواهی شده و / یا کنترل کیفیت داخلی با استفاده از مواد مرجع ثانویه

ب) مشارکت در مقایسه های بین آزمایشگاهی یا برنامه های آزمون کفایت تخصصی

ج) تکرار آزمون یا کالیبراسیون ها با استفاده از همان روش ها یا روش های دیگر

د) آزمون مجدد یا کالیبراسیون مجدد اقلام نگهداری شده

ه) همبستگی میان نتایج مربوط به ویژگی های مختلف یک قلم مورد آزمون یا کالیبراسیون

مخاطبان دوره کنترل و تضمین کیفیت: کارکنان آزمایشگاه کنترل کیفی- آزمایشگاه های آزمون – آزمایشگاه های کالیبراسیون

مدت دوره:  16 ساعت

مزایای دوره: به کارگیری روش های کنترل کیفیت در تولید محصولات و افزایش کیفیت و دقت آزمایش ها

    جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان مجموعه تماس حاصل فرمایید.

فهرست