تجهیزات تخصصی آنالیز

پيشرفت هاي اخير در صنایع تولیدی پیشرفته (مانند صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی، شوینده، کاتالیست و …) موجب ارائه محصولاتی جدید و باکیفیت شده است. گسترش فزاينده ابزارهاي آنالیزی جديد، تعيين مشخصات مواد و ساخت و فن آوري آنها براي پيشرفت بيشتر در علم و فناوری های این صنایع مهم و ضروری است.  این ابزار ها دید پژوهشگر را نسبت به سنتز ترکیبات باز کرده و اطلاعات کاملی نسبت به ترکیبات در اختیار کاربران خود می گذارد. در آينده اي نزديك بيشترين نياز محققان و پژوهشگران نیاز به آزمايشگاه هاي با وسائل اندازه گيري مختلف می باشد تا بتوانند به اكتشاف و  تحليل هاي جديد در زمينه هاي مختلف از جمله شيمي، فيزيك، زيست شناسي و مواد و كاربردهاي آنها دست پيدا كنند. در علوم مختلف مهندسي و پزشكي، موضوع اندازه گيري و تعيين مشخصات از اهميت كليدي برخوردار است به طوري كه ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي مواد، به مواد اوليه مورد استفاده و همچنين ساختار ميكروسكوپي به دست آمده از فرايند ساخت بستگي دارد. به عنوان مثال براي شناسايي مواد اوليه، بديهي است كه نوع و مقدار ناخالصي ها، شكل و توزيع اندازه ذرات، ساختار بلورين و مانند آن در ماهيت و مرغوبيت محصول اثر دارند. بنابراين هر چه دستگاه هاي اندازه گيري با مشخصات قوي تري در اختيار قرار گیرد، كنترل مواد اوليه با دقت بيشتري صورت مي گيرد. در زیر به معرفي برخي از روش هاي اندازه گيري پرداخته می شود.

XRD ،RBS ،FIB ،AES ،TEM ،ESEM ،SEM،SNOM،HPLC،MS،RAMAN،GC-MS، STM ،AFM،NMR،FTIR ،SIMS ،XPS ،XRF and etc.

مشاوران متخصص شرکت، می توانند در کنار مدیران و صاحبان صنایع مجموعه های تولیدی و تحقیقاتی در انتخاب، بررسی و خرید تجهیزات آنالیزی بنابر نیاز واقعی عزیزان همراه شما باشند.

میکروسکوپ نیروی اتمی

فهرست