هدف از دوره:

اجرای موفقيت آميز هر فرآيندی، بستگی به دقت و كارآيی هر يک از ابزارهای اندازه گيری و كنترل دارد. کالیبراسیون ابزارهای اندازه گيری، اين اطمينان را فراهم می آورد كه يک فرآيند در چارچوب مشخصات موردنظر، اجراء و محصولی با كيفيت مطلوب، از اين فرآيند خارج گردد. کالیبراسیون، مجموعه اي از عمليات اندازه گيری دقيق است كه طی آن، ورودی ها و خروجی های يک وسيله اندازه گيری به وسیله يک تجهیز مرجع ، مقايسه می شود.

دﺳﺘﺎوردﻫﺎی کالیبراسیون:

ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی

• ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و دوﺑﺎره ﮐﺎری

• ﺑﻬﺮه وری ﺑﯿﺸﺘﺮ

• ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ در دﻋﺎوی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ

• ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

• ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه

مخاطبان دوره:  مدیران و کارکنان کلیه آزمایشگاه ها

مدت دوره: 8 ساعت

مزایای دوره: جلوگیری از خطاهای سیستماتیک و آنالیز عملکرد دستگاه ها

 

جهت دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر با کارشناسان استاندارد آزما تماس بگیرید.

فهرست