میکروسکوپ عبور الکترونی TEM

خواص مواد به شكل و اندازه آنها بستگي دارد و از اين رو مطالعه پيرامون شكل، اندازه و آرايش مواد نانوساختاري از نظر فهم پديده هاي موجود و در نهايت استفاده از آنها در زمینه های مختلف ضروري است. روش هاي مختلفي براي تعيين شكل و اندازه ذرات به كار  وجود دارد كه ازجمله آنها مي توان به ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM)، طيف سنجي نوري عبوري، پراش اشعه X و …. اشاره كرد. ولی در برخي از اين روش ها شكل و اندازه ذرات را به طور مستقيم نمی توان به دست آورد.

کاربرد میکروسکوپ عبور الکترونی :

 با استفاده از روش TEM اندازه و شكل ذرات را با دقت حدود چند دهم نانومتر می توان به دست آورد كه به نوع ماده و دستگاه مورد استفاده بستگي دارد. علاوه بر تعيين شكل و اندازة ذرات به وسيلة ميكروسكوپ الكتروني عبوري برخي  ويژگي هاي ديگر مواد مانند ساختار بلوري و تركيب شيمياي را نیز مي توان بدست آورد.

انواع روش ها:

برخي از روش هاي مورد استفاده در ميكروسكوپ الكتروني عبوري TEM براي بررسي ويژگي هاي مواد عبارتند از:

تصويربرداري (ميدان تاريك و ميدان روشن)

پراش الكترون

پراش الكترون با باريكه واگرا (SAD)

تصويربرداري Phase-Contrast در (HRTEM)

تصويربرداري Z-Contrast

طيف نگاري پاشندگي انرژي اشعة EDS) X)

طيف نگاري اتلاف انرژي الكترون (EBLS)

حالت هاي مختلف تصويربرداري 

تصويربرداري به وسيله ميكروسكوپ الكتروني عبوري در حالت هاي مختلف انجام مي شود كه مهم ترين آنها عبارتند از:

تصويربرداري معمولي

تصويربرداري ميدان تاريك

تصويربرداري ميدان روشن

میکروسکوپ عبور الکترونی

فهرست