ناحيه پرتو x در طيف الكترومغناطيس در محدوده بين پرتو γ و پرتو فرابنفش قرار دارد. با استفاده از ايـن ناحيه طيفي مي توان اطلاعاتي در خصوص ساختار، جنس ماده و نيز تعيين مقادير عناصر بدست آورد. از ايـنرو روش هاي پرتو x در شيمي تجزيه كاربرد زيادي دارند. با استفاده از روش پراش پرتو x طول موج هاي مختلف را مـي تـوان جـدا سـاخته و انـدازه گيـري نمـود.

كاربردها 

اندازه گيري ميانگين فواصل بين لايه ها يا سري هاي اتمي

تعيين موقعيت تك بلور يا دانه و ترتيب اتم ها

فهميدن ساختار كريستالي مواد ناشناخته

تعيين مشخصات ساختاري شامل : پارامتر شبكه، اندازه و شكل دانه، كرنش، تركيب فاز و تنش داخلي مناطق كريستالي كوچك

در روش XRD  با استفاده از رابطه شرر مي توان در شرايط خاص اندازه  دانه هاي نانومتري را تعيين كرد

تشخيص فازهاي كريستالي و موقعيت آنها

اندازه گيري ضخامت فيلم هاي نازك و چندلايه

فهرست