اساس کار طيف سنجي مادون قرمز بر اساس جذب تابش و بررسي جهش هاي ارتعاشي مولكول ها و يون هاي چند اتمي می باشد. اين روش به عنوان روشي پرقدرت و توسعه يافته براي تعيين ساختار و اندازه گيري گونه هاي شيميائي مورد استفاده قرار می گیرد. هم چنين روش طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز عمدتاً براي شناسايي تركيبات آلي نیز به كار  مي رود، زيرا طيف هاي اين تركيبات معمولاً پيچيده هستند و تعداد زيادي پيكهاي ماکزیمم و مينيمم دارند كه مي توانند براي اهداف مقايسه ايي به كارگرفته شوند. براي شناسايي كيفي يك نمونه مجهول، نوع  گروه هاي عاملي و پيوندهاي موجود در مولكول هاي آن، طيف مادون قرمز نمونه را رسم نموده و با مراجعه به جداول مربوطه كه موقعيت ارتعاش پيوندهاي مختلف و يا طيف IR اجسام را نشان مي دهند، طول موج يا عدد موج گروه ها و پيوندها را شناسايي مي كنند. ويژگي FT-IR اين است كه تمام طول موج هاي ناحيه طيفي مورد نظر در يك زمان به نمونه تابيده مي شود. در حالي كه در روش هاي پاشنده تنها بخش كوچكي از طول موجها در يك زمان به نمونه  مي رسند. بنابراين سرعت، قدرت تفكيك و نسبت سيگنال به نويز در روش تبديل فوريه برتري قابل  ملاحظه اي نسبت به روش معمولي IR دارد.

كاربردها

برخي اطلاعاتي كه مي توان از  طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) بدست آورد شامل موارد ذيل می باشد:

-شناسائي كيفي و كمي تركيبات آلي حاوي نانوذرات، تعيين نوع گروه عاملي و پيوندهاي موجود در مولكول هاي آن.

-تعيين مقادير بسيار كم يون هيدروژن فسفات در هيدروكسي آپاتيت كه در اعضاء مصنوعي مورد استفاده قرار مي گيرد.

– آناليز برخي داروهاي حاوي نانو ذرات.

فهرست