كروماتوگرافي مايع با كارائي بالا (HPLC)

واژه كروماتوگرافي امروزه به  دسته اي از روش ها گفته مي شود كه در آنها جداسازي اجزاء موجود در يك نمونه مخلوط، بر اساس تمايل نسبي هر جزء به فاز ساكن هنگام عبور فاز متحرك از روي و يا درون فاز ساكن است. گونه اي كه تمايل بيشتري به فاز متحرك دارد با سرعت بيشتري حركت مي كند و بالعكس گونه اي كه به فاز ساكن تمايل بيشتري دارد، با سرعت كمتري در طول ستون به  حركت در می آید. به علت آن كه مواد با درجات گوناگون به فازهاي ساكن تمايل دارند، مي توان از اين خاصيت جهت جداسازي آنها از يكديگر استفاده نمود. زمان مورد نياز براي حركت هر جزء در فاصله مشخص را مي توان براي تجزيه هاي كيفي به كار برد. هم چنين مقدار اندازه گيري شده براي هر جزء جدا شده نيز می توان درتجزيه كمي به کارگرفته شود.

كاربرد كروماتوگرافي مايع (HPLC)

– جداسازي، خالص سازي و شناسائي پروتئين ها و تركيبات آلي بويژه تركيبات داروئي. همچنين در برخي از آزمايش هاي مربوط به تعيين غلظت داروها و مواد آرایش -بهداشتی و آفت کش هاو سموم مورد استفاده قرار مي گيرد.

-در تحقيقات پروتوميك (تحقيقاتي كه برروي پروتئينها انجام مي شود)، آناليز و هضم پروتئين

-تعيين ساختار پليمرها

-مقايسه ساختارهاي پروتئين هاي مختلف مراجع 

كروماتوگرافي مايع

فهرست