خواص حرارتی یک ماده یکی از ویژگی های آن می باشد که محدوده دماي مورد استفاده و نحوه پاسخ گویی این ماده به تغییرات دما در حین ساخت، فرآورش و کاربرد آن ماده را مشخص می کند. در این راستا شناخت رفتار حرارتی مواد،گام موثري جهت طراحی و ساخت محصولات متنوع با توجه به بازار هدف محسوب می شود. در این دستگاه، تغییر جرم نمونه را به عنوان تابعی از دما در حالت روبش یا تابعی از زمان در حالت همدما اندازه گیری می كنند. تغییرات گرمایی در ارتباط با تغییر جرم نمونه از قبیل تجزیه، تصعید،احیا، واجذب و تبخیر در TGA اندازه گیری می شوند. در این آنالیز حداقل دما 25 درجه و حداکثر دما 1500 درجه ی سانتیگراد می باشد. محل انتقال جرم یك ترازوی گرمایی است كه می‏تواند درفضای گازهای مختلف عمل كند.

مهم ترین عوامل موثر در آنالیز TGA :

سرعت گرمایش، محیط کوره، ویژگی های نمونه، شکل و جنس، محل قرار دادن نمونه، مشخصات جو نمونه و فشار می باشند. با افزایش سرعت گرمایش، چون تعادل گرمایی با تاخیر روبرو می شود، این دماها به دماهای بالاتر منتقل می شوند.
در این دستگاه ترازویی وجود دارد که وزن نمونه را در هر لحظه ثبت می کند و براین اساس در صورت از دست دادن گازها و مواد فرار به خوبی می توان به این مسئله پی برد.

کاربرد

پایداری حرارتی، تخریب، تخریب اکسیداسیونی، مراحل افت وزنی و شرایط دمایی آن

مطالعه تجزیه حرارتی (مواد معدنی)، کلسینه کردن(حرارت دادن دردمای بالا) کانی ها ، پیرولیز ذغال سنگ، چوب و مشتقات نفتی (و پلیمرها)

بررسی خوردگی فلزات تخریب اكسیداسیونی مواد و فرآیندهای جذب (واجذب)

مطالعه تقطیر و تبخیر مایعات و تعیین سرعت تبخیر و تصعید مواد و تعیین مقدار رطوبت، مواد فرار و خاکستر ماده

فهرست