پارتیکل کانتر

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

هرگاه یک یا بیش از یک آلاینده مانند گرد و خاک، دود غلیظ، گاز مه آلود، بوی نامطبوع ، با خواص مشخص و مداوم در هوا موجود باشد به طوری که بتواند زندگی انسان و سایر موجودات را به مخاطره اندازد،آلودگی هوا رخ داده است که این آلودگی توسط دستگاه غبارسنج یا پارتیکل کانتر قابل اندازه گیری و محاسبه می باشد.دستگاه شمارنده ذرات دستگاهی است که در یک زمان علاوه بر شمارش ذرات معلق در هوا قادر به تشخیص آن ها نیز می باشد این دستگاه یکی از مهمترین اجزا برای تست اتاق تمیز محسوب می شود که در واقع از این دستگاه برای تست اتاق تمیز و تحویل دادن آن در کلاس مورد نظر استفاده می شود.

کاربرد

از غبار سنج جهت سنجش کیفیت هوا و اندازه گیری آلاینده های محیطی در محیط های ایزوله مانند بیمارستان ها ،اتاق عمل،برخی محیطهای آزمایشگاهی و یا صنعتی استفاده می شود.

انواع دستگاه شمارنده ذرات (غبار سنج)  به سه دسته اصلی تقسیم می شود:

پارتیکل کانتر آئروسل (ذرات معلق) :

ذره شمار معلق در واقع همان غبارسنج است که می تواند به تشخیص ذرات معلق در محیط های مختلف مانند هوا و شمارش این ذرات بپردازد. این ذره شمار در واقع می تواند آلودگی ها و کیفیت هوا را محاسبه و تعیین کند. بر اساس استانداردهای طبقه بندی های خاص در آمریکا برای امور مختلف، اتاق ها بر اساس تمیزی دسته بندی می شوند. پارتیکل کانتر وسیله ای است که با آن می توان به طبقه بندی اتاق های تمیز در مکان های مختلف مانند بیمارستان ها پرداخت.

پارتیکل کانتر مایع:

پارتیکل کانتر مایع تعیین کیفیت را با استفاده از عبور مایع از طریق آن ها انجام می دهد.تعداد و اندازه ذرات می تواند در صورتی که مایع به اندازه کافی تمیز است از طریق برای نرم افزار طراحی شده مورد استفاده قرار گیرد.از پارتیکل کانترهای مایع می توان برای آزمایش کیفیت آب آشامیدنی, راه حل های تمیز کردن آن, نظافت تجهیزات تولید برق، ساخت قطعات، یا داروها تزریقی استفاده کرد. پارتیکل کانتر مایع نیز برای تعیین تمیزی سطح مایعات هیدرولیک استفاده می شود.

پارتیکل کانتر جامد

پارتیکل کانتر جامد برای اندازه گیری ذرات خشک در کاربردهای مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از کاربردهای آن برای اندازه گیری سنگ های خردشده در معدن سنگ می باشد.

 

 

فهرست