قوانین عمومی آزمایشگاه سیار

تمامی قوانین عمومی آزمایشگاه های سیار خودرویی، در سطحی بالاتر شامل اقامتگاه های موقت بحران نیز هست. لیکن اقامتگاه های موقت بحران شرایط ویژه تری را برای طراحی و تولید می طلبند.

  • مینیمم ابعاد داخلی استاندارد کانتینر ها طبق جدول شماره 1 مشخص می شود.
  • ابعاد، شکل ، وزن خالص و حداکثر ظرفیت وزنی در جدول شماره 2 نشان داده شده است.
  • وزن بار قابل حمل توسط تعدادی از بالگردهای موجود در ایران در جدول شماره 3 نشان داده شده است.

 

جدول شماره 1

جدول شماره 2

جدول شماره 3

فهرست