آموزش کارکنان

تماس با کارشناسان بخش آموزش: 09106166803

آموزش جریانی است که طی آن کارکنان دانش، مهارت و نگرش‌های مناسب برای ایفای نقش خاصی را می‌آموزند. آموزش یا در معنای فراگیرتر آن، توانمندسازی کارکنان هم برای فرد، هم برای سازمان است. فردی که با هزینه و زحمت فراوان به استخدام سازمان در­می‌آید، باید بتواند باری از دوش سازمان بردارد و در عین حال مسیر رشدی را طی کنند که بتواند منجر به کمک به توسعه فردی و سازمانی گردد.

                                     

هدف از آموزش                                                                                                     

آموزش در شرایط مطلوب دو نقش مهم بر عهده دارد:

الف) توانایی کاربرد

ب) ایجاد انگیزه

آموزش با بالا بردن توانایی کارکنان شرکت در انجام وظایف محوله امکان استفاده بهتر از منابع انسانی را پدید می آورد.با ایجاد احساس تسلط در انجام کار و تایید آن توسط مدیریت ، رضایت شغلی کارکنان افزایش می یابد و اگر شرایط مساعد نباشد ، چنین نتایجی حاصل نخواهد شد. مثلاَ وقتی که کارآموز هدف از آموزش را درک نکند و یا هنگامی که آموزش با نیازهای کاری کارآموز ارتباطی نداشته باشد، آن را تنبیه یا نشانه ناخشنودی از خود تلقی می کند.

      

 فرآیند آموزش 

فرایند آموزش از چهار مرحله نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ ریزی آموزشی، اجرا و سنجش اثربخش دوره‌های آموزشی تشکیل می‌شود، این چرخه در شکل زیر نمایش داده شده است.

فهرست