تجهیزات عمومی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

ترازو

آون

آسیاب آزمایشگاهی

آب مقطرگیری

هموژنایزر

دستگاه اورسات

الک آزمایشگاهی

کوره

هات پلیت

همزن مکانیکی

ویسکوزیمتر

پمپ خلا

ترازوی رطوبت سنج

انکوباتور

شیکر آزمایشگاهی

بن ماری

دستگاه الکتروفورز

پلاریمتر

شوف بالن

اتوکلاو

یخچال آزمایشگاهی

pH Meter

سانتریفیوژ

دیونایزر

فهرست