هود آزمایشگاهی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

هودآزمایشگاهی چیست؟

هودآزمایشگاهی از تجمع بخارات قابل انفجار، خورنده و سمی که ناشی از فرآیندهای آزمایشگاهی، تست و آماده‌سازی نمونه در آزمایشگاه هستند، جلوگیری می‌کنند به این ترتیب هود های آزمایشگاهی، کاربر و محیط اطراف آن را از آلودگی دور می کند.

هودآزمایشگاهی در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟

  • در آزمایشگاه ها برای حفاظت کردن از پرسنلی که با مواد عفونی کار می کنند
  • حفاظت از پرسنل دربرابر نمونه هایی که بخارات خطرناک منتشر می کنند
  • برای جلوگیری از منتشر شدن آلودگی در هوا بر اثر کار با مواد شیمیایی باید از هود آزمایشگاهی استفاده کرد
  • برای انجام کار های معمولی که با انگل ها، باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها (پاتوژن ها)، کشت های سلولی و شرایطی که با تولید سم در ارتباط است، از هود  آزمایشگاهی استفاده می شود.
  • جلوگیری از افزایش غلظت مواد شیمیایی خطرناک در محیط آزمایشگاه
  • برای حفظ ایمنی کاربر به منظور کار با مواد شیمیایی اسیدی و بازی در برابر پاشش و خورندگی از هودهای آزمایشگاهی استفاده می شود

انواع هود های آزمایشگاهی:

  1. هود شیمی (با نام تجاري هودهاي شيميايي) fume hoods
  2. هود میکروبی

هود شیمی

هود پاتالوژی

هود میکروبی

هود PCR

هود سقفی

فهرست