دستگاه اورسات

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

دستگاه اورسات

دستگاه اورسات یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که به منظور آنالیز محتوای اکسیژن ، مونو اکسید کربن و دی اکسید کربن یک نمونه ی گازی ( معمولا گاز دودکش سوخت فسیلی ) استفاده می شود . گرچه تا حد زیادی با تکنیک های ابزاری جایگزین شده است ، ولی باز هم دستگاه اورسات به عنوان یک روش قابل اطمینان اندازه گیری باقی مانده و استفاده از آن نسبتا آسان می باشد.

ساختار دستگاه اورسات

دستگاه اورسات ضرورتا از یک بورت گازی عایق آبی است که توسط یک لوله ی مویین شیشه ای به دو یا سه سمپلر جذب حاوی محلول های شیمیایی متصل شده است که گاز هایی که برای اندازه گیری نیاز هستند را جذب می کند . برای امنیت و قابلیت حمل دستگاه، آن را معمولا در یک جعبه ی چوبی قرار می دهند .

مواد جاذب عبارتند از:
هیدروکسید پتاسیم
پیروگالول آلکالاین
کلرید مسی آمونیاکی

انتهای بورت گازی به یک بطری هم سطح کننده قرار می گیرد تا این امکان فراهم شود که نتایج در یک فشار پایدار به دست آیند و امکان انتقال گاز به محیط جذب یا انتقال از آن جا فراهم باشد . این بورت حاوی آب اندکی اسیدی شده با یک مقدار ناچیز شاخص شیمیایی ( معمولا متیل اورانژ ) برای خاصیت رنگ پذیری است .

از جمله کاربرد های دستگاه اورسات در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست