کلنی کانتر

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

کلنی کانتر

کلنی کانتر ابزاری است که برای شمارش باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌ها بر روی محیط آگار، مینی‌ژل و ظروف پتری دیش به کار می‌رود. دستگاه الکتریکی کلنی کانتر در آزمایشگاه‌های باکتریولوژی، میکروب شناسی، تحقیقاتی و واکسن‌سازی کاربرد وسیعی دارند.

 

از جمله کاربرد های کلنی کانتر در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست