مونوکروماتور

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

مونوکروماتور

تکفام ساز یا مونوکروماتور دستگاهی اپتیکی است که چنانچه مقابل منبع نوری با طیف گسترده قرار گیرد، امکان انتخاب یک طول موج (یا پهناي باریکی از طول موج ها) از آن منبع را برای کاربر فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر مونوکروماتور یک دستگاه چشمی است که یک باند باریک قابل گزینش را به صورت مکانیکی ازطیف وسیعی از طول موج های موجود در ورودی دستگاه، جداسازی می نماید.

 

 

 

 

 

فهرست