دستگاه شوری سنج

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

شوری سنج

به منظور تعیین میزان نمک محلول در مواد غذایی و آب از دستگاهی به نام شوری سنج  SALT METER استفاده می شود. دستگاه شوری سنج به منظور تعیین میزان غلظت نمک موجود در آب شور طراحی شده است و مقدار چگالی نسبی و شوری آب را نشان می دهد.

از جمله کاربرد های شوری سنج در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست