گشتاور سنج

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

گشتاورسنج

گشتاور یکی از مهم ترین پارامتر های فیزیکی و مکانیکی است که اندازه گیری آن در انواع موتور های الکتریکی ، مکانیکی و … از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع مهم ترین کمیت یک موتور که به عنوان نتیجه خروجی آن تفسیر می شود میزان گشتاور تولیدی آن است. گشتاور با احساس کردن انحراف حقیقی محور که به وسیله یک نیروی پیچشی به وجود آمده و یا با پدیدار کردن آثار این انحراف ، اندازه گیری می‌شود. سطح یک محور ، تحت گشتاور دچار تراکم و کشش می‌شود. برای اندازه گیری گشتاور ، معمولا عناصر استرین گیج به صورت جفت روی محور قرار گرفته اند. افزایش در طول را یک گیج اندازه گیری می‌ کند (در جهتی که سطح تحت کشش است) و کاهش طول را گیج دیگر در جهت دیگر. حسگرهای گشتاور اولیه ، از ساختارهای مکانیکی مطلوب با استرین گیج‌ ها تشکیل شده اند اما هزینه بالا و قابلیت اطمینان کم این حسگر ها عدم پذیرش صنعتی را به دنبال داشته است.

فهرست