دستگاه تنسایل

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

دستگاه تنسایل

دستگاه تنسایل وسیله‌ای آزمایشگاهی، صنعتی، و کارگاهی است که برای تعیین مقاومت و استحکام کششی مواد مورد استفاده قرار میگیرد. از این آزمون در علم مواد و مهندسی استفاده میشود تا یک نمونه را به تنش، کشش، یا فشاری کنترل‌شده تا شکست یا تغییرشکل آن مقید کنند. در نتیجه این آزمون میتوان مسائل و نکات زیادی را در مورد برخی ویژگی‌ها و خصلت‌های ماده مورد آزمایش به دست آورد. با استفاده از دستگاه آزمون کشش میتوان استحکام کششی نهایی، استحکام شکست، حداکثر کش‌آمدگی، و کاهش اندازه را مشخص کرد. از روی این اندازه‌گیری‌ها و آزمون‌ها نیز میتوان خصایص دیگری همچون ماژول یانگ یا مدول الاستیسیته (شیب بخش خطی منحنی تنش‌ـ‌کرنش به‌عنوان معیار سفتی ماده یا مقاومت در برابر تغییرشکل)، نسبت پواسون (نسبت کرنش جانبی/عرضی به کرنش محوری/طولی که اثر انبساط یا انقباض ماده در راستای عمود بر جهت فشردگی یا کشش است)، تنش تسلیم یا تغییرشکل پلاستیکی (تنشی که باعث آغاز تغییرشکل پلاستیک یا تسلیم‌شدن ماده میشود)، و افزایش سختی کرنشی یا تغییرشکل غیرالاستیک (میزان قابلیت تغییرشکل یا تغییر طول برای تشخیص کرنش شکست یا درصد افزایش طول و کاهش سطح مقطع) را تعیین کرد تا در نتیجه‌اش بتوان کیفیت ماده را سنجید و واکنش آن به دیگر نیروها را پیش بینی کرد. پس با استفاده از آزمون کشش میتوان رفتار ماده را تحت کشش، فشار، یا تنش مورد مطالعه قرار داد. از آزمون کشش در راستای یک محور بیش از همه برای تعیین و شناسایی خصایص مواد ایزوتوپ استفاده میشود و از آزمون کشش در راستای دو محور برای مواد غیرایزوتوپ بهره گرفته میشود.

انواع تنسایل

کاربرد تنسایل

 

برای اطلاع از قیمت ها و برند های موجود دستگاه تنسایل با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل فرمایید.

فهرست