دستگاه جذب اتمی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

دستگاه جذب اتمی

دستگاه طیف سنج جذب اتمی AAS) Atomic Absorption Spectrometer)، یک روش طیف سنجی برای اندازه گیری مقدار عناصر شیمیایی، با استفاده از جذب نور توسط اتم در حالت گازی است. در شیمی تجزیه، این روش برای تعیین غلظت یک عنصر خاص در یک نمونه، مورد استفاده قرار می گیرد. طیف سنج جذب اتمی می تواند برای تعیین مقدار بیش از 70 نوع از عناصر مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

از جمله کاربرد های دستگاه جذب اتمی در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست