دستگاه جذب اتمی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

دستگاه جذب‌اتمی

دستگاه طیف سنج جذب‌اتمی AAS) Atomic Absorption Spectrometer)، یک روش طیف سنجی برای اندازه گیری مقدار عناصر شیمیایی، با استفاده از جذب نور توسط اتم در حالت گازی است. در شیمی تجزیه، این روش برای تعیین غلظت یک عنصر خاص در یک نمونه، مورد استفاده قرار می گیرد. طیف سنج جذب‌اتمی می تواند برای تعیین مقدار بیش از 70 نوع از عناصر مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

از جمله کاربرد های دستگاه جذب‌اتمی در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

جذب اتمی

فهرست