دستگاه FT-IR

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

دستگاه FT-IR

اسپکتروفتومترFTIR (Fourier Transform Infrared Spectrophotometer)  از تجهیزات آزمایشگاهی برای دستیابی به طیف مادون قرمز جذبی یا نشری یک ماده جامد، مایع یا گاز است.یک طیف سنج FTIR به طور همزمان به جمع آوری داده ها با قدرت تفکیک طیفی بالا در بیش از یک محدوده طیفی گسترده می پردازد. این یک مزیت قابل توجه است که طیف سنجی FTIR می تواند بیش از یک طیف سنج پراکنده که شدت اندازه گیری بیش از یک محدوده باریک از طول موج در یک زمان است. دستگاه طیف سنج مادون قرمز (FT-IR)  بیشتر برای شناسایی کیفی ترکیبات شیمیایی بخصوص مواد آلی و پلیمرها و تعیین گروه های عاملی در نمونه آنالیز مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه تبدیل فوریه FTIR نوعی تجهیز طیف سنجی است که با قدرت تفکیک پذیری بالا و تکرارپذیری زیاد، امکان آنالیز ماده با حساسیت بسیار خوبی را فراهم می کند.

از جمله کاربرد های دستگاه FT-IR در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست