دستگاه GC-MS

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

دستگاه GC-MS

دستگاه GC-MS که یکی از پیشرفته ترین دستگاه ها در زمینه آنالیز دستگاهی است که از دو قسمت کروماتوگراف گازی و طیف سنج جرمی تشکیل شده است. در این روش، اجزای یک مخلوط، پس از جداسازی توسط کروماتوگرافی گازی، در طیف سنج جرمی شناسایی میشوند. از آنجایی که ورود نمونه به دستگاه از طریق کروماتوگراف گازی است، لذا نمونه هایی قابل آنالیز با دستگاه GC-MS هستند که فرار بوده، فشار بخار قابل توجهی داشته و در اثر حرارت، تخریب و یا تجزیه نشوند.

از جمله کاربرد های دستگاه GC-MS در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست