دستگاه XRD

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

دستگاه XRD

پراش اشعه ایکس X-Ray Diffraction یا آنالیز پراش پرتو ایکس XRD یکی از تجهیزات منحصر بفرد برای آنالیز و تعیین مشخصات کریستال ها در آزمایشگاه می باشد. اصول طراحی آنالیز پراش اشعه ایکس X‌RD بر پایه تابش پرتو X به نمونه در زوایای مختلف و تحلیل الگوی پراش یا بازتابش آن می باشد. از جمله مواردی که می توان در آنالیز پراش پرتو ایکس X‌RD تعیین کرد تشخیص فاز کریستال، اندازه و شکل دانه کریستال، فاصله بین لایه های کریستال، تعیین جهت گیری و موقعیت بلور، اندازه گیری درصد کریستالیته نمونه، ترکیب اتم ها های کریستال و ساختار آن می باشد. الگوی پراش اشعه X برای هر ماده، یکتا و منحصر به فردی می باشد. تاکنون الگوی پراش تعداد زیادی از مواد کریستالی توسط آنالیز پراش پرتو ایکس X‌RD جمع آوری شده است. در حالت کلی با مقایسه الگوی پراش اشعه ایکس بدست آمده با الگوی پراش استاندارد ترکیب کریستالی شناسایی می شود.

از جمله کاربرد های دستگاه XRD در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

XRD

فهرست