دستگاه NMR

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

دستگاه NMR

طيف سنجي رزونانس مغناطيسی هسته‌ NMR یا اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطيسی هسته‌  از جمله تجهیزات آزمایشگاهی است که برای تعیین خواص مغناطیسی برخی از هسته ها مانند کربن و هیدروژن استفاده می شود. در واقع با استفاده از اسپکترومتر رزونانس مغناطيسی هسته‌  می‌توان خواص فیزیکی و شیمیایی اتم‌ها یا مولکو‌ل‌ها را مشخص کرد. اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطيسی هسته‌  متکی بر تشدید مغناطیسی هسته است و می‌تواند اطلاعاتی درباره ساختار، دینامیک، حالت واکنش و محیط شیمیایی مولکول‌ها ارائه دهد. استفاده رایج طيف سنج رزونانس مغناطيسی هسته‌ در شناسایی ساختار ترکیبات آلی یا ویژگی‌های مولکول‌های آلی است. بدون تردید پرکاربردترین تجهیزات اسپکتروسکوپی برای تشخیص ساختار مولکول های آلی طيف سنجي رزونانس مغناطيسی هسته‌ NMR می باشد. اسپکتروفتومتر تشدید مغناطيسی هسته‌ جهت تعیین ساختار انواع ترکیبات آلی، آلی-معدنی، پلیمر و … با سرعت بسیار بالا استفاده شود. اسپکترومتر تشدید مغناطيسی هسته‌ در صنایع شیمیایی، داروسازی و پلیمری كاربرد گسترده ای دارد. امروزه طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته دوبعدی نیز به یکی از قدتمند ترین ابرازها در آزمایشگاه های دارویی و بیوشیمی تبدیل شده است.

از جمله کاربرد های دستگاه NMR در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

NMR

فهرست