بشر

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

(Beaker) بشر

بشر ظرف شيشه اي استوانه اي دهان گشاد است كه معمولا به منظور مخلوط كردن و تهيه مواد لازم براي آزمايش مورد استفاده قرار ميگيرد. به علت دقت كم در اندازه گيري و نيز دهانه گشاد، از آن به هيچ وجه براي حجم سنجي يا نگهداري مواد استفاده نميشود.بشرها انواع گوناگوني دارند مانند پلاستيکي، بشرهاي شيشه اي و بش ر هاي پيرک س. بشرهاي پلاستيکي معمو لا براي برداشتن مايعات و ريختن آن ها به درون ظر فه اي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد. بشرهاي شيشه اي هم به منظور برداشتن مايعات و هم در آزمايش هايي که نياز به حرارت نباشد به عنوان ظرف واکنش به کار مي روند. به عنوان مثال در آزمايش هايي مانند PH متری، پتانسيومتري و تمام آزمايش هايي که نياز به گذاشتن الکترود در داخل محلول مي باشد، بشر به دليل کاربرد آسان و دهانه گشادي که دارد، مورد استفاده قرار ميگيرد. از بشرهاي پيرکس براي حرارت دادن محلول ها در کوره يا روي شعله آتش استفاده مي شود. در آزمايش هايي که نياز به هم زدن باشد، بشر به دليل ساختار ويژه خود، ظرف آزمايش مناسبي است زيرا ظروف آزمايشگاهي ديگر مانند ارلن يا بالن به دليل گردن نسبتا باريک براي اين کار مناسب نيستند.

اکثر بشرهاي شيشه اي و پيرکس به صورت مدرج مي باشند و مقدار مايع درون آنها برحسب واحد ميلی ليترمعلوم است. البته بشر به دليل ساختار پهن و گشاد خود براي برداشتن حجم هاي دقيق مايعات مناسب نيست، زيرا هرچه وسيله اندازه گيري مايع باريکتر باشد به همان نسبت، درصد خطا کمتر مي شود.

بشر

فهرست