انتهای یک شلنگ پلاستیکی را به قسمت جلو آمده در یک سمت ارلن خلاء وصل کنید. سوی دیگر را با قسمت برآمده ی منبع خلاء در ارتباط قرار دهید. یک پیپت و شلنگ پلاستیکی، یک قیف بوخنر با یک صافی، یا دستگاه آزمایشگاهی دیگری را به یک مسدود کننده پلاستیکی متصل کنید که در دهان ارلن خلاء به خوبی جفت و جور شود. مسدود کننده پلاستیکی را در دهان ارلن مکنده قرار دهید. منبع خلا را روشن کنید تا جریان از میان ارلن به بیرون کشیده شود. پیپت یا لوله شیشه ای را در انتهای شلنگ پلاستیکی متصل به مسدود کننده پلاستیکی به داخل محفظه ای که می خواهید تخلیه کنید، متصل کنید. اگر از یک قیف بوخنر و صافی استفاده می کنید، ماده ای را که خواهان صاف کردن آن هستید را درون قیف قرار دهید. شاهد جمع شدن مایع در ارلن باشید. منبع خلاء را هنگامی که مقدار مورد نظر از مایع به درون ارلن کشیده شد یا مایع به طور کامل از صافی قیف بوخنر رد شد، خاموش کنید.