دوره آموزشی تجهیزات دستگاهی

تماس با کارشناسان بخش آموزش: 09106166803

تجهیزات دستگاهی آزمایشگاهی

تجهیزات‌دستگاهی آزمایشگاهی به منظور بررسی کمی و کیفی آنالیت در مراکز آموزشی و تحقیقاتی مورد اتفاده قرار میگیرند، مانند: XRD, XRF, HPLC, FTIR, MW, AAS, BET, SEM, XRF, UV-VIS, … .

شرکت استاندارد آزما با برگزاری دوره های آموزشی تجهیزات‌دستگاهی، مواردی همچون، آشنایی کامل با اصول تئوری و جنبه های عملی و کاربردی دستگاه های مورد استفاده در آنالیز موارد شامل: تعاریف، دسته بندی روش ها، اجزای دستگاه ها و مکانیسم عملکردی آن ها، چگونگی تجزیه و تحلیل پاسخ دستگاه ها و تعیین کمی و کیفی ترکیبات را به صنایع در حوزه های مختلف کاری ارائه می دهد.

جهت دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر با کارشناسان استاندارد آزما تماس بگیرید.

فهرست