آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی

آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی یکی از زیر مجموعه های آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو می باشد.

وظیفه آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی

وظیفه آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی، کنترل کیفیت مواد اولیه و فرآورده های آرایشی و بهداشتی و هم چنین نظارت بر نحوه ی تولید محصولات آرایشی و بهداشتی می باشد.

تجهیزات آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی

دسته بندی تجهیزات آزمایشگاهی آرایشی و بهداشتی به صورت زیر می باشد:

  • تجهیزات الزامی
  • تجهیزات آزمایشگاه شیمی
  • تجهیزات آزمایشگاه فیزیک

تجهیزات الزامی آزمایشگاهی، آزمایشگاه آرایشی بهداشتی شامل تجهیزات زیر می باشد:

تجهیزات آزمایشگاه شیمی در آزمایشگاه های آرایشی و بهداشتی شامل تجهیزات زیر می باشند:

فیزیک و شیمیایی

میکروبی

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست