تجهیزات آزمایشگاه صنایع نساجی

آزمایشگاه نساجی وظیفه ﺗﺴﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ (TTQC) که ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺳﺖ را برعهده دارد. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﻓﯿﺒﺮ خوب و ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ، ﺧﺮﻭﺟﯽ ﻧﺦ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. واحد آزمایشگاه نساجی با بکارگیری پیشرفته ترین و دقیق ترین دستگاه ها، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، توانایی انجام آنالیز انواع پارچه، تست های ثباتی، تست رنگزاها و مواد و کنترل کیفیت محصولات نهایی را دارند.

تست نساجی: ﺗﺴﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺳﺖ که در آزمایشگاه نساجی انجام می شود و به عنوان ﺑﺨشی ﻣﻬم ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ محسوب می شود. ﺩﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﯿﻮﺏ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻖ.

ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ در آزمایشگاه نساجی ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﻗﯿﻖ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ.

تجهیزات آزمایشگاه صنایع نساجی

الیاف

پارچه

 • استحکام سنج پارچه
 • اتو داغ
 •  ثبات شستشوثبات
 • مالشی دستی و اتوماتیک
 • ثبات نوری
 • ثبات چروک پارچه
 • مقاومت رنگ در برابر عرق بدن
 • جذب رطوبت
 • چمبر دما و رطوبت
 • ضخامت سنج
 • کابینت نور
 • گردبر
 • مارتیندل
 • نمونه رنگ کنی
 • مقاومت رنگ پارچه در برابر اتوی داغ

نخ

 • کلاف پیچ الکترونی
 • تاب سنج
 • نمونه پیچ
 • نمونه رنگ کنی
 • بوبین رنگ کنی
 • تابلو پیچ
 • استحکام سنج
 • کالیته پیچ
 • کابینت نور
 • فیتیله پیچ

 فرش

 • بار گذار استاتیکی
 • بار گذار دینامکی
 • مقاومت سنج پرز فرش
 • ضخامت سنج

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست