کابین های ایمنی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

کابین های ایمن (SAFTEY CABINETS): کابین های مواد یا کابین های ایمنی، تجهیزات ایمنی جهت نگهداری مواد، ترکیبات شیمیایی (قابل اشتعال، احتراق، اسید وباز، مواد خورنده و ترکیبات آفت کش) و کپسول ها یا سیلند های گازی می باشند. کابین نگهداری مواد شیمیایی یکی از تجهیزات ایمنی است که طبق استاندارد های بروز دنیا یکی از ملزومات تمامی آزمایشگاهها می باشد.

خطراتی که به دلیل رعایت نکردن اصول استاندارد و ایمنی جهت نگهداری مواد و ترکیبات شیمیایی در آزمایشگاه وجود دارند عبارنتد از:

  1. نگهداری و انبارش مواد شیمیایی ناسازگار، به دلیل انجام واکنش های ناخواسته مثل خنثی شدن(اسیدها و بارها)
  2. بعضی از مواد و ترکیبات شیمیایی نیاز به محیط های خاصی از نظر دما، نور و رطوبت دارند، برای مثال حلال آلی استون در دمای بالای 38 درجه سانتی گراد به راحتی مشتعل می شود
  3. تعدادی از ترکیبات و حلال های آلی مانند بنزن به شدت فرار بوده و بخارات آن سمی میباشد، لذا برای نگهداری از این مواد در آزمایشگاه به طور حتم باید از کابین حلال که دارای سیستم تهویه هست، استفاده شود.

به این ترتیب، شیوه نگهداری صحیح مواد، ترکیبات شیمیایی و همچنین سیلندر های گازی اهمیت به سزایی دارد زیرا تعداد کثیری از حوادث آزمایشگاهی به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی جهت نگهداری و انبارش مواد شیمیایی است.

کابین مواد:

سه دلیل اصلی برای استفاده از کابین ایمنی قابل اشتعال طبق استاندارد 1-EN-14470

  1. پایین آمدن ریسک آتش سوزی
  2. کاهش مقدار بخارات سمی در محیط کار
  3. جلوگیری از ریختن تصادفی مایعات

زمانی که کابین ترکیبات قابل اشتعال و احتراق در آزمایشگا وجود دارد در طراحی کلی آزمایشگاه باید این نکته مدنظر قرار داده شود.

انواع کابین های ایمنی:

کابین مواد

کابین سیلندر

فهرست