کابین نگهداری مواد شیمیایی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

طبق استاندارد اروپایی BS EN 14470-1 هر کدام از رنگ های کابین مواد، نشان دهنده نوع خاصی از مواد و ترکیبات شیمیایی برای نگهداری است.

رنگ زرد: مایعات آتش گیر

کابین مواد برای نگهداری ترکیباتی اسیدی و بازی، مانند: هیدروکریک اسید، سدیم هیدروکسید و … مورد استفاده قرار می گیرد. مواد ناسازگار مانند زوجهاي اسيد و باز و زوجهاي ردوکسن نباید در کنار يکديگر نگهداري شوند. مسير رفت و آمد در آزمايشگاه بايد خالي از هر مانعي باشد. مواد شيميايي، حتي براي مدت کوتاهي، نبايد بر روي زمين قرار بگيرد.

جدول مربوط به برخی از مواد شیمیایی ناسازگار

رنگ قرمز: مایعات احتراقی

کابین حلال برای نگهداری حلال های آلی مانند: بنزن، اتر، استونیتریل، متانول و….. مورد استفاده قرار می گیرد، از آن جا که این حلال ها ترکیباتی فرار و گاها سمی هستند، استنشاق این بخارات و ترکیبات آلی می تواند صدمات غیر قابل جبرانی را به ریه، چشم و ارگان های حیاتی بدن کاربر و افرادی که در آزمایشگاه مشغول به فعالیت هستند را وارد کند به این ترتیب بهتر هست به منظور افزایش سطح ایمنی آزمایشگاه ها، برای نگهداری این ترکیبات حتما از کابین حلال استفاده شود. استاندارد BS EN 14470-1 تفاوتی بین انواع حلال های اشتعال زا در نظر نگرفته است، این خود فرد است که در مورد نحوه چیدمان این ترکیبات در طبقات کابین حلال تصمیم می گیرد. سینی هایی که در هر طبقه از کابین حلال وجود دارد به صورت مشبک می باشد، تا مانع از جمع شدن حلال و ترکیبات آلی در کف سینی شود، این طبقات قابلیت جابه جایی دارند.

 

رنگ آبی: مایعات خورنده

رنگ سبز: آفت کش ها و سموم

رنگ سفید: مایعات سمی

مشخصات فنی کابین نگهداری مواد

فهرست