میکرومتر عمق سنج

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 – 021

میکرومتر عمق سنج

درحالیکه میکرومترهای داخل سنجی و خارج سنجی هر دو برای اندازه گیری قطر یک شی یا حفره استفاده میشود، میکرومتر عمق سنجی برای اندازه گیری عمق یک حفره، فرورفتگی، یا شکاف است. میکرومترهای عمق سنجی پایه هایی دارند که بالای فرورفتگی که باید اندازه گیری شود، منطبق میشود. تا وقتی که میله ی اندازه گیری به منتهای سطح حفره ی مورد اندازه گیری برسد به چرخیدن باید ادامه داد. وقتی این اتفاق بیفتد، از سیستم مدرج میتوان برای اندازه گیری استفاده کرد.

برچسب: میکرومتر، میکرومتر دیجیتال، میکرومتر ساده، میکرومتر خارج سنج، میکرومتر داخل سنج، میکرومتر عمق سنج

فهرست