وزنه های ASTM

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

  • 1/ASTM این وزنه ها را می توان به عنوان استاندارد مرجع در کالیبره نمودم دیگر وزنه ها استفاده نمود و برای کالیبراسیون ترازوهای تحلیلی بسیار دقیق از 0/01 میلی گرم تا 0/1 میلی گرم مناسب اند.
  • 2/ASTM این وزنه ها برای کالیبراسیون ترازوهای بسیار دقیق مناسب می باشند که از بالا بارگذاری می شوند و می توانند گستره ای بین 0/001 گرم تا 0/01 گرم را اندازه بگیرند.
  • ASTM/3 این وزنه ها برای کالیبره کردن ترازوهایی با دقت متوسط با گستره ی وزنی بین 0/01 گرم تا 0/1 گرم مناسب می باشند.
  • ASTM/4 این وزنه ها برای کاربردهای دانشگاهی و اندازه گیری وزنی در آزمایش هایی نسبتا آنالیتیک مناسب می باشند.
  • ultra Class این وزنه ها برای دقت بسیار بالا برای ترازوهای آنالیتک و کاربردهای بسیار حساس استفاده می شوند و می توانند تولرانس وزنی را 40 تا 50 درصد بیشتر از موارد مشابه  در دسته بندی های OIML و ASTM افزایش دهند.این وزنه ها تقریبا مشابه وزنه های E2 می باشند با این تفاوت که مقدار اسمی شان متفاوت است.
فهرست