انکوباتورهای استاندارد

این انکوباتورها برای استفاده‌های رایج در همه‌ی آزمایشگاه‌ها به کار میروند. گستره‌ی دمایی آنها میتواند از دمای محیطی تا حداکثر 80 یا 100 درجه سانتی‌گراد تنظیم شود. باآنها میتوان کنترل دقیقی بر دما داشت. انکوباتورهای استاندارد از فن‌آوری‌های جریان هوا بهره میبرند. این انکوباتورها میتوانند دارای نیروی گرانش، جریان همرفتی، همرفت مکانیکی، یا همرفت مضاعف باشند که به کاربر اجازه میدهد سرعت فن را در داخل دستگاه بسته به کاربردش انتخاب کند.

نکات قابل ملاحظه:
  • سطحی که انکوباتور روی آن قرارداده میشود باید صاف و تراز بوده و ارتفاع آن از سطح زمین حداقل 60 سانتی متر باشد.
  • انکوباتور نباید در جای مرطوب و خیلی گرم قرار گیرد زیرا این شرایط برای رشد باکتری ها بسیار مناسب است.
  • انکوباتور نباید نزدیک در های اصلی ،هواکش ها و همچنین تابش مستقیم آفتاب قرار گیرد .
  • مواد فرار یا قابل اشتعال (مانند اتر ،بنزین ، الکل ،پروپان ) را نباید داخل انکوباتور قرار داد.
  • پلیت های کشت باید با فاصله از یکدیگر در انکوباتور قرار گیرند تا جریان هوا به خوبی صورت گیرد . بهترین فاصله بین پلیت ها و دیواره گرمخانه و فیمابین پلیت ها حداقل 2.5 سانتی متر است.
  • برای تمیز کردن دستگاه بهتر است از الکل 70% و در هنگام خاموش بودن دستگاه استفاده شود . تمام الکل باقیمانده نیز بایستی به خوبی پاک گردد.
  • قفسه ها و دیواره های انکوباتور همیشه باید خشک بوده و از بازماندن در آن برای مدت طولانی پرهیز شود چون در این صورت رطوبت موجود در دستگاه به صورت قطرات آب در آمده و محیط مناسبی برای رشد باکتری ها ،قارچ ها و مخمر ها ایجاد می شود .
  • بهتر است دمای انکوباتور ها پایش شود و در هر بار استفاده ثبت گردد. دمای داخل انکوباتور نباید از حد تنظیم شده و بیش از 1درجه سانتی گراد تغیر نماید.

فهرست