انواع پروانه همزن مکانیکی

انواع پروانه های همزن مکانیکی

پروانه یکی ازمهمترین بخش های مکانیسم همزن است. پروانه ها میتوانند به شیوه های متفاوتی عمل کنند که باعث تفاوت در کاربردشان و در نتیجه باعث استفاده از آنها درعرصه های متفاوت میشود. در اینجا برخی از مهمترین پروانه ها را از نظر میگذارنیم .

پروانه ی پارویی: پروانه ی پارویی یکی از متعارفترین هاست. سرعت این پرانه میتواند از پایین، متوسط، تا بالا باشد. آنها میتوانند مواد را به طور ملایم و با سرعتی یکنواخت هم بزنند که نتیجه اش حداقل جریان متلاطم درون ظرف حاوی محلول است.

پروانه با جریان گریز از مرکز: این جریان میتواند از متوسط تا بالا باشد و در ظروف گرد با دهانه های باریک مورد استفاده است. این خصیصه باعث میشود که یک جریان گریز ازمرکز در راستای محور پروانه تولید شود .

پروانه ی توربین: توربین ها میتوانند سرعت های متوسط تا بالا را داشته باشند. توربین باعث میشود که ماده از بالا مخلوط شود. آنها حداقل نیروی برشی  را تولید میکنند که باعث میشود خطر لطمه به کاربرها ضمن تماس با دستگاه و حین مخلوط شدن مواد تا حداقل ممکن کاهش یابد . جریان برشی جریانی است که دو نیروی برابر متضاد تولید میکند که در نتیجه برهم کنششان امکان برش فراهم میشود. منظورازبرش یا نیروی برشی در اینجا نیرویی است که میتواند ذرات یا مواد معلق در محلول را پودر و پخش کند .توربین ها نیز مولد جریان در راستای محور پروانه اند .

پروانه ی ملخی: این نوع شبیه پروانه یا ملخ پیشران هواپیما ها یا کشتی ها هستند. آنها سرعتی از متوسط تا بالا دارند. جریان کارآمدی با حداقل نیروی برشی ایجاد میکنند و با ایجاد جریان در راستای محور پروانه میتوانند مواد را بالا تا پایین به حرکت اندازند .

پروانه ی حل کننده: حل کننده ها ازسرعت متوسط تا بالا هستند. میتوانند با نیرویی از بالا باعث انحلال مواد در محلول شوند. جر یان متلاطم شدیدی تولید میکنند، نیروهای برشی در آنها قوی است، و مولد جریان شعاعی هستند.

برچسب: همزن مکانیکی

فهرست