عملکرد pH متر

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

عملکرد pH متر

پی‌اچ را می توان با استفاده از کاغذهای pH یا نشانگرهای pH به‌راحتی مشخص کرد. رنگ این کاغذها براساس تغییرات سطح pH عوض میشود. این نشانگرها محدودیت‌هایی در مورد دقت عملکردشان دارند، و تفسیر درست‌شان در نمونه‌های رنگی یا تیره میتواند دشوار باشد. اندازه‌گیری‌های دقیقتر pH از طریق pH متر دیجیتال انجام میشود. یک سیستم تعیین pH از سه بخش تشکیل میشود: پراب pH، الکترود ارجاع pH، و مبدل. الکترود pH میتواند به‌صورت یک باتری دیده شود، با ولتاژی که همراه با pH محلول اندازه‌گیری‌شده تغییر میکند. پراب pH یک حباب شیشه‌ای حساس به یون هیدروژن است و یک خروجی میلی‌ولت دارد که همراه با تغییرات موجود در اشباع نسبی یون هیدروژن در درون و بیرون حباب تغییر میکند. اما الکترود بیرونی با فعالیت یون هیدروژن عوض نمیشود. الکترود pH مقاومت داخلی بسیار زیادی دارد و همین باعث مشود که اندازه‌گیری میزان تغییر ولتاژ با pH دشوار شود. در نتیجه، امپدانس ورودی pH متر و مقدار مقاومت نشت عامل‌های مهمی هستند.

برچسب: پی اچ متر، pH Meter

 

فهرست