مشخصات فنی سا‌نتریفیوژ

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

مشخصات فنی سا‌نتریفیوژ : بنا بر قانون اول حرکت نزد نیوتن یک جرم متحرک مثل توپ تمایل دارد در خطی مستقیم سیر کند، و اگر از طرف نیرویی الزام‌آور یا محدودکننده در راستای مسیری منحنی‌وار جهت بگیرد نیرویی را بر علیه آن نیروی جهت‌دهنده یا ملزم‌کننده اعمال خواهد کرد تا همچنان به‌صورت مماسی در یک خط‌سیر مستقیم باقی بماند یا در آن راستا حرکت کند. همچنین میدانیم که یک شی در حال گردش در یک حلقه نیرویی را در فاصله از مرکز گردش یا به دور از آن اعمال میکند. این نیرو یک نیروی مرکزگریز است. همچنین این واقعیت تصدیق شده است که میزان این نیرو میتواند با افزایش سرعت زاویه‌دار گردش، حجم شی، یا شعاع حلقه‌ای که شی در آن حرکت میکند، افزایش یابد. شاید چندان این واقعیت تصدیق نشده باشد که درحالی‌که نیروی مرکزگریز در نسبت مستقیم با شعاع و با حجم است، در تناسب با جذر سرعت زاویه‌دار نیز قرار دارد. نیروی مرکزگریز اغلب مستقیماً با وزن (کشش گرانش یا فشار جاذبه) شی قیاس میشود، و میزان نیرو به‌صورت ضرایب جاذبه یا ضرایب g بیان میشود. عنصر گرداننده‌ی یک سانتریفیوژ معمولاً محوری ثابت را با استفاده از موتوری الکتریکی یا با استفاده از توربین بادی یا توربین‌هایی با هوای فشرده به حرکت میاندازد، و معمولاً با عنوان روتور شناخته میشود. اهمیت زیادی دارد که روتور بالانس شده باشد تا ارتعاش‌های شفت و باقی ادوات به حداقل برسند.
بیشترین استفاده از سانتریفیو‌ژها برای اشباع و تصفیه‌ی مواد معلق یا حل‌شده در مایعات است. ذرات معلق چگال‌تر از مایع تمایل دارند که به سمت حواشی بروند، درحالی‌که ذرات معلق واجد چگالی کمتر تمایل دارند به سمت مرکز بیایند. سرعت این جابجایی‌ها با شدت میدان مرکزگریز، تفاوت بین چگالی ذرات و چگالی مایع مربوطه، ویسکوزیته‌ی مایع، اندازه و شکل ذره، و تا اندازه‌ای هم به اشباع ذرات و میزان بار الکتریکی‌شان بستگی دارد. نیروی محرک خالص اعمال‌شده بر ذره برابر است با تفاوت بین نیروی مرکزگریز اعمال‌شده بر ذره و توان شناوری مغایر آن مایع. این تصور وجود دارد که تفکیک کامل محیط یا مایع و ذرات معلق در آن به شرطی میتواند عملی شود که فعالیت سانتریفیوژ تا آنجایی ادامه پیدا کند که همه ذرات در مقابل دیواره‌ی بیرونی مجرای گردش یا همان سانتریفیوژ جمع شوند. همچنین باید اشاره کرد که تفکیک نسبی دو گروه از ذرات معلق با اندازه‌ای متفاوت وقتی میتواند عملی شود که فعالیت سانتریفیوژ به قدری ادامه یابد که همه ذرات بزرگتر کاملاً ته‌نشین شوند یا رسوب کنند، چراکه بسیاری از ذرات کوچک همچنان در مایع معلق باقی خواهند ماند. در نتیجه، ذرات معلق در یک مایع تحت اثر جاذبه به سمت انتهای مجرا حرکت میکنند. سا‌نتریفیوژ کردن فنی است که برای استفاده از نیروهای مرکزگریز طراحی میشود که اندازه‌شان بزرگتر از نیروی جاذبه است، تا در نتیجه بتوانند نرخ رسوب‌گذاری ذرات را تسریع کنند. این کار، چنانکه اشاره شد، با چرخش یک مجر شامل مایع و ذرات در پیرامون محور گردش انجام میگیرد تا در نتیجه‌اش ذرات متحمل نیرویی شوند که در فاصله از محور گردش عمل میکند. نیرو براساس ضرایب نیروی گرانشی زمین اندازه گرفته میشود و به نیروی مرکزگریز نسبی شناخته میشود که معمولاً به آن g میگویند.

برای اطلاع از قیمت ها و برند های موجود با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل فرمایید.

برچسب: سانتریفیوژ، سانتریفیوژ آزمایشگاهی، سانتریفیوژ سیتولوژی (سلول شناسی)، سانتریفیوژی هماتوکریتمیکروسانتریفیوژ، اولترا سانتریفیوژ، سانتریفیوژهای یخچال‌دار، سانتریفیوژهای جدا کننده اجزای خونی، (بالینی)سانتریفیوژهای خلاء، سانتریفیوژهای افتراقی، سانتریفیوژهای گازیسانتریفیوژهای شستشو دهنده سلول

فهرست