انواع هودهای شیمیایی

هودهای شیمیایی بر اساس عملکرد به 3 دسته تقسیم بندی می شوند:

هودهای شیمی HP (High performance)

هودهای شیمی  CAV(Constant air volume)

هودهای شیمی VAV (Variable air volume)

هود شیمیایی HP چیست؟

به طور گسترده در مراکزآموزشی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرند، این مدل هود های شیمیایی نسبت به دو نوع دیگر VAV و CAV زمانی که Sash کاملا بسته باشد دبی خروجی سیال هود شیمی HP به دلیل کاهش میزان سطح و ثابت بودن سرعت طبق رابطه Q=A*V کاهش می یابد.

هود های شیمیایی CAV چیست؟

در هود های شیمی CAV برای آن که ناکارآمدی هودهای شیمیایی HP بر طرف شود تعدادی پنجره کوچک بر روی پیشانی هود تعبیه می شود تا این کاهش سطح را جبران کند به این ترتیب زمانی که Sash هود شیمی بسته می شود میزان سطح A بدون تغییر باقی می ماند و دبی خروجی سیال کاهش نمیابد.

هودهای شیمیایی VAV چیست؟

در هودهای شیمی از نوع VAV با پایین آوردن Sash از طریق سسنسور های تعبیه شده در هود و روی Sash، به شکل اتوماتیک سرعت  جریان خروجی سیال تنظیم می شود تا میزان دبی هودشیمی ثابت بماند.

 

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست