اخذ تائید صلاحیت برای آزمایشگاه های کنترل کیفیت کارخانه

تماس با کارشناسان بخش مشاوره: 09106166803

استاندارد 17025 جهت آزمایشگاههایی که بر اساس یک نظام کیفیت عمل می کنند و می خواهند صلاحیت فنی خود را  اثبات نمایند تدوین شده است. این استاندارد که نتیجه تجربیات به دست آمده از اجراي موفق 25  IEC/ISO و  استاندارد اروپايي EN 45001  می باشد، هم اکنون جایگزین مناسبی براي هر دو گزینه شده است.این استاندارد که یک سیستم مدیریت حاکم بر آزمایشگاههاي کالیبراسیون و آزمون است، فقط داراي چارچوب مدیریتی نبوده، بلکه با ارائه راهکارهایی براي مقادیر و روش هاي اندازه گیري شده و روش هاي اندازه شناسی بصورت علمی و فنی، فعالیت آزمایشگاهها را بررسی می کند. لذا هم داراي اعتبار اندازه گیري بوده و هم بهبود پیوسته فعالیت آزمایشگاهها را در پی دارد.

 صلاحیت

 

مهم ترین مزایاي اخذ تایید صلاحیت این استاندارد براي مراکز آزمایشگاهی به شرح زیر است:

 

ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آن ها
 – پذیرش آزمایشگاه ها به عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

 

 – برآورده سازي تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون ها

 

 – توجه به صلاحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن

 

 – کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه ها

 

 – استاندارد کردن روش هاي اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها

 

 – ارتقاء سطح مشتري مداري آزمایشگاه ها

 

 – رضایت مندي هر چه بیشتر گیرندگان خدمات و جلب اعتماد روز افزون آن ها به آزمایشگاه

 

 

فهرست