تجهیزات آنالیز

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

اسپکتروفتومتر
دستگاه GC-MS
دستگاه NMR
پتانسیومتر
دستگاه HPLC
دستگاه NIR و NIT
میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی(SNOM)
دستگاه جذب اتمی
دستگاه XRF
دستگاه ICP-MS
میکروسکوپ الکترونی روبشی( SEM)
دستگاه FT-IR
دستگاه XRD
میکروسکوپ نیروی اتمی( AFM)
فهرست