دستگاه الکتروفورز

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

دستگاه الکتروفورز

الکتروفورز یک روش آزمایشگاهی برای جداسازی مولکول های مواد مختلف می باشد، در این روش حرکت ذرات در داخل یک مایع که تحت میدان الکتریکی است باعث جداسازی آنها با توجه خصوصیاتشان می شود، برای مثال موادی که وزن مولکولی بالاتری دارند در پایین مایع و آنهایی که وزن مولکولی پایین تری دارند در بالای مایع جمع می شوند، از روش الکتروفورز در آزمایشگاه های زیست شناسی برای تفکیک بیومولکول ها بسیار استفاده می شود، در روش الکتروفورز ترکیبات شیمیایی به دلیل داشتن بار الکتریکی به سمت قطب های کاتد و آندی که در محفظه قرار دارد حرکت می کنند در سر راه حرکت این ملکول ها شبکه های متخلخلی قرار داد و با استفاده از این شبکه ها و ژل موجود در میان محفظه های داخل تانک الکترو‌فورز فرایند جداسازی انجام می شود. دلیل جدا شدن مولکول ها هم  سرعت های مختلف مولکول ها می باشد، م لکول ها به دلیل سرعتشان از همدیگر فاصله می گیرند و در پایان فرایند الکترو‌فورز به صورت باندهایی مجزا در قسمت های مختلف شبکه گیر می افتند،شبکه متخلخل همچنین باعث ممانعت از پراکندگی مولکول‌ها به خاطر گرمای ایجاد شده حاصل از جریان الکتریکی می شود.

از مهمترین مزایای تکنیک الکترو‌فورز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
امکان جداسازی و تعیین نوع پروتئین ها
حجم اطلاعات بسیار زیاد در داده های حاصل از الکترو‌فورز
آسانی کار با دستگاه الکترو‌فورز
قیمت پایین تر نسبت به روش های دیگر جداسازی
امکان تفکیک مراحل انجام کار

انواع الکترو‌فورز
الکترو‌فورز عمودی
الکترو‌فورز  افقی

از جمله کاربرد های الکترو‌فورز در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فهرست