انکوباتور یخچالدار

انکوباتور یخچالدار (سرمایی)

این انکوباتورها در دمایی نزدیک به دمای محیطی یا دمایی پایین‌تر از دمای محیطی کار میکنند. به آنها انکوباتورهای یخچال‌دار هم میگویند. دما در آنها حداکثر تا 60 درجه سانتی‌گراد است. به همین خاطر این انکوباتورها برای خشک‌کردن نمونه‌ها مورد استفاده قرار نمیگیرند، و درعین‌حال باعث یخ‌زدگی هم نمیشوند. همینطور فرایندهای حذف رطوبت نیز در داخل محفظه انجام نمیشود. در اصل این انکوباتورها برای یک گستره‌ی دمایی مشخص پایین، همگن، و دقیق طراحی شده‌اند. در نتیجه، بیشتر کاربرد این انکوباتورها در تست نمونه‌های میکروبیولوژیک، پژوهش در مورد برخی باکتری‌های خاص، مراقبت و نگهداری، تست خون‌شناسی، مطالعات آنزیمی، مطالعات کریستالوگرافی، محیط‌های کاشت ساده، و تعیین کُلی‌فرم‌ها یا کُلی‌باسیل‌ها است.

انکوباتور یخچالدار

برچسب: انکوباتورهای استاندارد، انکوباتورهای یخچالدار (سرمایی)، انکوباتورهای رطوبتی، انکوباتورهای شیکردار (لرزاننده)، انکوباتورهای هیبرید سازی، انکوباتورهای میکروبیولوژی، انکوباتورهای اکسیژنی، انکوباتورهای دی اکسید کربن

فهرست