انکوباتورهای شیکردار (لرزاننده)

انکوباتورهای شیکردار (لرزاننده)

این انکوباتورها میتوانند در یک دمای تنظیم‌شده بلرزند و در نتیجه محتویات درون محفظه‌شان را نیز به لرزش درآورند که برای برخی آزمایش‌ها ضرورت دارد. به خاطر همین کاربرد خاص، این انکوباتورها در اندازه‌های بسیار متفاوتی ساخته میشوند و گستره‌ی دمایی‌شان برای افزایش یا کاهش حرارت نیز بسیار زیاد است. عمل لرزاندن برای بهبود رشد سلول‌ها ضرورت دارد چراکه باعث میشود که مواد مغذی توزیع شوند و اکسیژن به‌خوبی با محیط کاشت سلول ترکیب گردند. بسیاری از آزمایشگاه در گذشته یک لرزاننده را به آزمایشگاه‌شان اضافه میکردند تا این عمل را انجام دهد اما امروزه به لطف وجود انکوباتورهای لرزاننده و تعبیه‌ی یک لرزاننده در خود این دستگاه دیگر نیازی به یک لرزاننده‌ی اضافی و بیرونی نیست. از این انکوباتورهای برای هوادادن به سلول‌ها، مطالعات قابلیت انحلال، پرورش سلول‌ها، آزمایش بر روی مخمرها استفاده میشود.

برچسب: انکوباتورهای استاندارد، انکوباتورهای یخچالدار (سرمایی)، انکوباتورهای رطوبتی، انکوباتورهای شیکردار (لرزاننده)، انکوباتورهای هیبرید سازی، انکوباتورهای میکروبیولوژی، انکوباتورهای اکسیژنی، انکوباتورهای دی اکسید کربن

فهرست